Privacy

Privacy beleid Verloskundigen Waterland Oost

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we wanneer verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Verloskundigen Waterland Oost. U dient zich ervan bewust te zijn dat Verloskundigen Waterland Oost niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. 
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid met betrekking tot de website te accepteren. 

Verloskundigen Waterland Oost respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie (bijvoorbeeld het aanmeldformulier) die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld 

Inleiding 

Als cliënt is het goed om te weten hoe de verloskundigen en werknemers van Verloskundigen Waterland Oost met persoonsgegevens omgaan. Alle verloskundigen en medewerkers moeten kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid (verantwoordingsplicht). 

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De verloskundigen en/of medewerkers horen toestemming te vragen om gegevens te verwerken en hebben deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. 
Verloskundigen Waterland Oost heeft voor zover bekend geen functionaris gegevensbescherming nodig. 

Verslaglegging

Het doel van verslaglegging is: 

 • registratie van de geleverde zorg 
 • naslag voor de verloskundige 
 • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg 
 • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen 

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen: 

 • personalia/identificatiegegevens van zowel de cliënt als haar partner 
 • financiële en administratieve gegevens 
 • verloskundige/psychologische/obstetrische en medische gegevens van zowel de cliënt als haar partner 
 • gegevens van het kind  

Inzagerecht 

Cliënt heeft het recht om gegevens die zijn vastgelegd in te zien (recht op dataportabiliteit). 
Bij de tweede controle bij de verloskundige ontvangen cliënten een geprinte versie van de gegevens. Er is een mogelijkheid om digitaal inzage in het dossier te krijgen, dit gaat via een app van Orfeus het software systeem dat wordt gebruikt. 

Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan zij de verloskundige verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen. (recht op vergetelheid).  Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. 

Wanneer een cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kan zij dit kenbaar maken. 

DPIA = Data Protection Impact Assessment

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van verloskundigen horen weliswaar niet bij een hoog risico maar er is wel een DPIA opgesteld. 

Contact met andere zorgverleners/instanties

Wanneer de verloskundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind. 
Middels ons privacyformulier, dat wordt uitgereikt tijdens het intakegesprek, vragen wij toestemming voor overleg met andere zorgverleners (huisarts, gynaecoloog en kinderarts) en toestemming voor gegevensoverdracht (huisarts, gynaecoloog, kinderarts en JGZ). 

 • Perinatal Registratie 
  Wij leveren gegevens aan de Perinatale Registratie om kwaliteit van zorg te waarborgen en zo nodig te verbeteren. Perined gebruikt hiervoor identificerende gegevens, zoals het BSN, postcode en geboortedatum, gegevens die een aangeleverd record uniek tot een persoon herleidbaar maken. Ook hiervoor zullen wij toestemming vragen via ons privacyformulier. 
  Deze gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dit gebeurt in principe anoniem. 
  Meer informatie hierover is te vinden op perined.nl bij Veel gestelde vragen/Privacy.

 • Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de zwangerschapsscreeningen (bloedonderzoek naar infectieziekten en antistoffen tegen bloedgroepen/20-weken echo/hielprik- en gehoortest). De screeningen tijdens de zwangerschap en na de geboorten behoren tot de landelijke bevolkingsonderzoeken. Je hebt het recht om te kiezen om in zijn geheel geen informatie te krijgen hierover of te kiezen om bepaalde screeningen niet te doen. Heb je voor informatie op screening gekozen dan bespreken we de verschillende screeningen en kun je na bedenktijd aangeven voor welke screeningen je kiest. 
  Meer informatie hierover is te vinden op rivm.nl bevolkingsonderzoeken en screeningen. 

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënten dienen hiervoor toestemming te geven. De verloskundige heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. Hieronder valt het beroepsgeheim en verloskundigen en medewerkers van Verloskundigen Waterland Oost zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de verloskundige zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de verloskundige overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden. 

Bewaartermijn gegevens

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 20 jaar op een plek die niet toegankelijk is voor anderen. 

Mail

Wij vragen via ons privacyformulier toestemming voor het sturen van afsprakenreminders en informatie met betrekking tot afspraken en zwangerschap. 

Mail die wij versturen wordt in principe verstuurd via beveiligde mail (
zorgmail). 

Geboorteaangifte

Wij vragen via ons privacyformulier toestemming voor het sturen van een geboorteverklaring. Voor de gemeente Edam-Volendam gaat de geboorteverklaring rechtstreeks naar de gemeente, voor de overige gemeenten (afhankelijk van plaats bevalling en wanneer wij geboorte begeleiden) gaat de verklaring naar de cliënt. 

Moeders van Morgen

Wij vragen via ons privacyformulier toestemming voor het sturen van informatie over onderzoek naar medicatie en zwangerschap. 

Geboortekaartjes

De geboortekaartjes die wij op de praktijk ontvangen worden opgehangen in onze wachtkamer. Mocht je dit niet willen gaan wij er vanuit dat je geen kaartje stuurt. 

Informatie over het meten clientervaringen in de geboortezorg

(Per 01-01-2023)

Omdat u van ons zorg ontvangt, ontvangt u deze informatie. Wij horen graag van u hoe u de zorg ervaart. Wat vindt u van de zorg en dienstverlening die u ontvangt? Bieden wij wat u nodig heeft en belangrijk vindt? 

Hoe worden de clientervaringen gemeten? 
Landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren, ervaringen van cliënten meten. Alle geboortezorgorganisaties gebruiken hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM Geboortezorg, die ze samen hebben ontwikkeld. 

Elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, krijgt deze vragenlijst aangeboden. Het is een korte vragenlijst met 14 vragen over wat belangrijk is voor u als kraamvrouw en zinvol voor de zorgverlener. We stellen vragen over de ervaringen met de zorg, voor elk van de organisaties waarvan door u zorg is ontvangen: de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie. U beantwoordt de vragen op een eenvoudige 10 puntschaal met smileys. Tot slot vragen we naar verbeterpunten en complimenten. Daarnaast bevat de vragenlijst een 
aantal achtergrondvragen zoals geslacht, leeftijd, plaats van bevallig etc. 

Hoe werkt het meten van clientervaringen met de PREM geboortezorg? 

 • De verloskundige (meestal) informeert u over de PREM en dat uw e-mailadres hiervoor wordt gebruikt. U kunt hiertegen bezwaar maken. Dan wordt u niet uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. 
 • De verloskundige geeft uw emailadres door als u bent bevallen. 
  U ontvangt vervolgens automatisch een e-mail met uitleg en een link naar de PREM vragenlijst. 
 • Deze mail moet tussen de 2 en 8 weken na de bevalling bij u in de digitale brievenbus 
  binnenkomen. 

Wat gebeurt er met de resultaten? 
De ingevulde PREM vragenlijsten worden door verschillende partijen gebruikt: 

 • De organisaties van wie u zorg heeft ontvangen, ontvangen de landelijke uitkomsten en de uitkomsten van hun eigen metingen. Deze data zijn altijd anoniem. Zij kunnen deze uitkomsten gebruiken om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Door het invullen van de PREM 
  vragenlijst draagt u bij aan de kwaliteit van de organisatie waar u geboortezorg van heb gekregen. 
 • Alle ingevulde PREM vragenlijsten worden op een veilige manier verzameld door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Perined). Zij deelt vervolgens anonieme uitkomsten met verschillende landelijke partijen die de data bijvoorbeeld gebruiken voor het verbeteren van 
  de kwaliteit van de geboortezorg. Ook deelt het onafhankelijke onderzoeksbureau de anonieme data met de landelijke openbare database. De antwoorden op de open vragen worden niet gedeeld met de landelijke openbare database. 

Meer informatie is te lezen op kennisnetgeboortezorg.nl 

BabyConnect

babyconnect.org

Onze praktijk kan uw relevante dossiergegevens sinds 2023 digitaal publiceren voor andere zorgverleners in de Geboortezorgketen (IGO Geboortehart) waar u ook onder behandeling bent of in de toekomst mogelijk behandeld wordt. U bepaald door ons toestemming te geven en aan te geven met welke zorgverlener dat dit van u mag of wij deze mogelijkheid activeren. Deze zorgverleners kunnen dan uw historische gegevens bij ons raadplegen en indien relevant voor uw behandeling handmatig overnemen.  

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een verloskundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. 

Klachten

Indien u van mening bent dat de verloskundige en/of hun medewerkers niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan/verwerken, kunt u schriftelijk bezwaar maken. 

SSL-certificaat website

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht. 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Berichten/e-mail berichten worden direct en uiterlijk 2 weken na afsluiten van de zorgvraag verwijderd. Is het zorginhoudelijke vraag dan wordt de mail geüpload naar de cliëntgebonden zwangerschapsgegevens. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, bijvoorbeeld voor gegevensuitwisseling voor statistiek en onderzoek. 

Derden

De informatie van de website wordt niet gedeeld met derden. 

Privacy by design of default

De verloskundige houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. Zij verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en werkzaamheden binnen de verloskundigenpraktijk Verloskundigen Waterland Oost. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.