Borstvoeding Waterland|privacy

Privacy beleid Verloskundigen Waterland Oost
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we wanneer verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Verloskundigen Waterland Oost. U dient zich ervan bewust te zijn dat Verloskundigen Waterland Oost niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Verloskundigen Waterland Oost respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Inleiding
Als cliënt is het goed om te weten hoe de verloskundigen en werknemers van Verloskundigen Waterland Oost met persoonsgegevens omgaan. Alle verloskundigen en medewerkers moeten kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid (verantwoordingsplicht).
Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.  Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De verloskundigen en/of medewerkers horen toestemming te vragen om gegevens te verwerken en hebben deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Verloskundigen Waterland Oost hebben voor zover bekend geen functionaris gegevensbescherming nodig.

Verslaglegging
Het doel van verslaglegging is:

  • registratie van de geleverde zorg
  • naslag voor de verloskundige
  • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg
  • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen
In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:
  • personalia/identificatiegegevens van zowel de cliënt als haar partner
  • financiële en administratieve gegevens
  • verloskundige/psychologische/obstetrische en medische gegevens van zowel de cliënt als haar partner
  • gegevens van het kind
Inzagerecht
De cliënt heeft het recht om de gegevens die over haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan zij de verloskundige verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen. (recht op vergetelheid). De gegevens worden dan geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Client heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit). Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kan  zij dit kenbaar maken.

DPIA = Data Protection Impact Assessment
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van verloskundigen horen weliswaar niet bij een hoog risico er is wel een DPIA opgesteld.

Contact met andere zorgverleners/instanties
Wanneer de verloskundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Hiervoor wordt tijdens het intake gesprek mondeling toestemming gevraagd. Meer informatie staat in het informatieboekje van de praktijk die iedere cliënt ontvangt bij het intake gesprek. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.
Wij leveren gegevens aan de Perinatale Registratie om kwaliteit van zorg te waarborgen en zo nodig te verbeteren. Dit gebeurt met postcode en geboortedatum van de moeder. Ook hiervoor zullen wij je toestemming vragen.
Deze gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dit gebeurt in principe anoniem.
Meer informatie hierover is te vinden op perined.nl bij Privacy.
Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de zwangerschapsscreeningen ( bloedonderzoek naar infectieziekten en antistoffen tegen bloedgroepen/downscreening/20-weken echo/hielprik- en gehoortest). De screeningen tijdens de zwangerschap en na de geboorten behoren tot de landelijke bevolkingsonderzoeken. Je hebt het recht om te kiezen om in zijn geheel geen informatie te krijgen hierover of te kiezen om bepaalde screeningen niet te doen. Heb je voor informatie op screening gekozen dan bespreken we de verschillende screeningen en kun je na bedenktijd aangeven voor welke screeningen je kiest.
Meer informatie hierover is te vinden op rivm.nl bevolkingsonderzoeken en screeningen.

Privacy by design of default
De verloskundige houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. Zij verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

Beroepsgeheim
Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënte dient hiervoor toestemming te geven. De verloskundige heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. Hieronder valt het  beroepsgeheim en verloskundigen en medewerkers van Verloskundigen Waterland Oost zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de verloskundige zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de verloskundige overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)
Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

Bewaartermijn
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar op een plek die niet toegankelijk is voor anderen.

Datalekken
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een verloskundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten
Indien u van mening bent dat de verloskundige en/of hun medewerkers niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit het beste eerst bij haar kenbaar maken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Berichten/e-mail berichten worden direct en uiterlijk 2 weken na afsluiten van de zorgvraag verwijderd. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid en uitgebreid in ons informatieboekje die iedere cliënt ontvangt bij het intake gesprek tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen, bijvoorbeeld voor gegevensuitwisseling voor statistiek en onderzoek.

Derden
De informatie van de website wordt niet gedeeld met derden.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en werkzaamheden binnen de verloskundigenpraktijk Verloskundigen Waterland Oost. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Het verslag zal in principe minimaal 15 jaar bewaard worden (wettelijk bepaald termijn voor medisch dossier).

Geboortekaartjes
De geboortekaartjes die wij op de praktijk ontvangen worden opgehangen in onze wachtkamer. Mocht je dit niet willen gaan wij er vanuit dat je geen kaartje stuurt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Verloskundigen Waterland Oost
Heideweg 1b
1132DA  Volendam
info@77.104.160.126
0299223799/223797